RIA 5.3 Teaching Impact Theme – Practice / Lifestyle