RIA 1.3 Apostolic Impact Theme – Practice / Lifestyle